วิสัยทัศน์

โรงเรียนเกาะสิเหร่เป็นต้นแบบธรรมาภิบาล

ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีจิตสำนึกที่ดี

รักษ์เอกลักษณ์ไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี

โฆษณา
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close