ประโยชน์ของห้องสมุด

ประโยชน์ของห้องสมุด

1. เป็นสถานที่ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

2. เป็นสถานที่ ที่ผู้ใช้บริการจะเลือกหนังสือที่อ่านได้ตามความสนใจ

3. ช่วยให้ผู้ใช้บริการเป็นคนทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

4. ช่วยให้ผู้ใช้บริการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

5. ช่วยให้ผู้ใช้บริการมีนิสัยรักการอ่าน

6. ฝึกให้ผู้ใช้บริการรู้จักรับผิดชอบในสาธารณสมบัติ หรืออาจพูดได้ว่า ห้องสมุดช่วยให้นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ที่เรียนจากชั้นเรียนและที่นอกเหนือไปจากชั้นเรียนได้  ช่วยให้ครูค้นหาอุปกรณ์ในการเรียนการสอนได้  ช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้กว้างขวางจากการได้พบและได้อ่าน ช่วยให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  http://mynew345.blogspot.com

โฆษณา
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close