ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนเกาะสิเหร่
ตั้งอยู่ที่เกาะสิเหร่ หมู่ที่ 1 ถนนเทพประทาน ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-614087 และ 076-217423
เว็บไซต์ : www.kohsiraeschool.ac.th
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีเขตบริการ คือ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ของตำบลรัษฎา
ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีเขตบริการ คือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โฆษณา
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close